GDPR

Hem > GDPR

GDPR

Elektriska Montagebyråns GDPR-policy

Vi på Elektriska Montagebyrån AB följer givetvis lagstiftningen gällande GDPR.

Allmänt
Elektriska Montagebyrån AB ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter av sina kunder och leverantörer. Vi på Elektriska Montagebyrån AB värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och sparas, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Elektriska Montagebyrån AB samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser. 

För mer information besök www.gdpr.se

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Elektriska Montagebyrån AB org. nr. 556096-8249, är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person

  • Personnummer
  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Kontonummer
  • Anställningsnummer

De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När vi utför en tjänst kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss för att få en offert eller gjort en förfrågan. Information du lämnar kan vara ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer eller organisationsnummer.

Vid en jobbansökan kan det gälla ansökningshandlingar, CV-person och kontaktinformation, kompetenser, utbildningar och tidigare arbetsgivare etc.

Insamling, användning, bearbetning och behandling av data
Behandling av personuppgifter innebär varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifterna, oavsett om den är automatiserad eller manuell. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag eller en enskild person som Elektriska Montagebyrån AB anlitar för att dela dina personuppgifter med, för att kunna erbjuda sina tjänster. Vi kontrollerar att alla personuppgiftsbiträden kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter och har avtal genom vilka de garanterar bland annat säker behandling av personuppgifter.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag och avtal.

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig. Behandlingen av ditt personnummer/organisationsnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter spara Elektriska Montagebyrån AB dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan.

Hur vi skyddar dina personuppgifter?
Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av personligt identifierbar information som vi samlar in.

Vi skickar ej ut reklam eller säljer vidare några av de uppgifter vi samlar in till tredje part.

Rättigheter för dig som är registrerad hos oss
Du har rätt till tillgång av dina personuppgifter som behandlas om dig hos oss. För att få ut detta krävs det att du legitimerar dig.

Du har rätt till rättelse om att du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga. Inom ramen för aktuellt ändamål har du även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du har rätt till radering av personuppgifter som vi behandlar om dig ifall: 
–   Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats.
–   Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring. 
–   Dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. 
–   Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. 

Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter – som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning.